Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga


Política de privacitat xarxes socials

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia e Drets Digitals, Reglament Europeo 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga informa als Usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter i Youtube amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga

Rambla, 207 4º 2ª 08202 Barcelona

www.csp.cat

info@csp.cat


L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga tracta la informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga, ha de tenir en compte els següents matisos:

Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de tractament que Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris.

Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga (Per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha d’exercir davant la Xarxa Social.

Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que preveu altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma. Dit dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil a què es troba unit.

Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga Com en el dret de cancel·lació, podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil a què es troba unit.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els requisits següents:

 1. Presentació d’un escrit dirigit a Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga, a l’adreça Rambla, 207 4º 2ª, 08202, Barcelona o bé per correu electrònic a info@csp.cat.

 2. L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici ha de complir els requisits legals:

  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

  • Petició en què es concreta la sol·licitud. Si no fa referència a un arxiu concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un arxiu en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual l’ha de trametre.

  • Domicili a efectes de notificacions.

  • Data i signatura del signatari

 3. Documents acreditatius de la petició que es formula.

4. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil


Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga realitzarà les següents actuacions:

Accés a la informació pública del perfil.

Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de

   Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga

Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions 

L’Usuari, un cop unit a la pàgina de Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.


Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que així mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran enregistrades a cap fitxer per part de Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga però sí romandran a la Xarxa Social.


Concursos i promocions

Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de Centre Sanitari Portí – Mª Eulalia Portí de Ballabriga que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: 
https://twitter.com/privacy
YouTube: 
http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/